Reforma edukacji  - niezbędne informacje. 

    

Każdy Rodzic na stronie: www.reformaedukacji.men.gov.pl będzie mógł sprawdzić, w jakim typie szkoły znajdzie się jego dziecko od 1 września 2017 r.

 

Warszawa, 7 marca 2017 r. 
 
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, 
obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. 
 
Do końca marca br. samorządy mają czas na przedstawienie nowej sieci szkół. Przypominam, 
że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji pozostają Kuratorzy Oświaty i powołane przez nich regionalne zespoły koordynacyjne. Ich zadaniem jest monitorowanie działań związanych z reformą edukacji w regionach  i reagowanie na wszystkie pytania i wątpliwości. 
 
Rok 2017 to intensywny, ale i niezwykle istotny czas dla polskiej edukacji, w którym zaplanowałam szereg kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania oświaty. 
 
W połowie lutego br. podpisałam rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
 
Od 1 września br. przygotowane na jej bazie programy nauczania będą obejmowały uczniów 
klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. W powstanie nowej podstawy programowej zaangażowani byli eksperci – praktycy i akademicy, profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem. Obecnie pracują oni nad podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych. 
 
Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi. Kładziemy 
w niej nacisk na takie elementy jak m.in.: możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych. 
 
Nasze działania nie kończą się jednak na opublikowaniu rozporządzenia. Chcemy być z Państwem na każdym etapie wdrażania zmian w edukacji. Aby w jak najlepszy sposób przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy model doskonalenia nauczycieli opierający się na materiałach przygotowanych wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Obecnie organizowane są konferencje z zakresu nowej podstawy programowej dla konsultantów oraz doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. W kolejnym etapie, do końca czerwca, eksperci będą szkolić nauczycieli ze zmienionej podstawy programowej. Dodatkowo w najbliższym czasie do szkół trafi pakiet materiałów dotyczący podstawy programowej z komentarzem eksperckim. 
 
W ramach opublikowanych ustaw oświatowych w ministerstwie trwają prace związane z kolejnymi rozporządzeniami obejmującymi szczegółowe zapisy dotyczące zmian w systemie edukacji. Wśród najważniejszych z nich wymienić można m.in. dokumenty w sprawie: 
 
 • ramowych planów nauczania dla publicznych szkół; 
 • szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli; 
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek; 
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami   dotychczasowego gimnazjum; 
 • oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; 
 • udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 
 • wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. 
Wśród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej chciałabym wymienić działania na rzecz 
\apewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole. W ciągu 2 najbliższych 
lat będzie to możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Jestem przekonana, że możliwość wykorzystania nowych technologii, w tym m.in. „aktywnych tablic”, w znaczący sposób poprawi jakość Państwa pracy. 
 
W tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja Państwa wynagrodzeń. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażę harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Będzie on efektem prac powołanego w listopadzie 2016 r. Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład weszli przedstawiciele reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Prace zespołu obejmują kluczowe kwestie, m.in.: finansowanie oświaty i wynagrodzenie 
nauczycieli. 
 
Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych do końca lutego br. były również szeroko 
konsultowane w formie spotkań warsztatowych. Ich cel to poznanie potrzeb, opinii i pomysłów 
dotyczących finansowania zadań oświatowych we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne w jej zakresie. Obecnie ministerstwo podsumowuje spotkania i analizuje wszystkie wnioski. Celem prac jest wypracowanie konkretnych rozwiązań  dotyczących zmian w systemie finansowania oświaty w zakresie, m.in.: zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej (np. specyfika małych szkół, zmianowość, kształcenie zawodowe), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego czy sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 
 
Efektem tych prac będzie przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu oświaty. 
 
Chciałabym dodatkowo zwrócić uwagę na to, że w zakresie wprowadzania reformy przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków z tym związanych. Według naszych szacunków w najbliższych 2 latach koszty zmian powinny wynieść około 900 mln zł. Zagwarantowaliśmy te środki w subwencji oświatowej i finansowanie na kolejne lata. Jednocześnie od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy 6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł. W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy. Dodatkowo planujemy corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. Rocznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł. 
 
W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji. Środki finansowe pochodzące z tej rezerwy, będą mogły zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi), które od września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe, na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Obejmie to także dofinansowanie ewentualnych remontów sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych. 
 
Pragnę podkreślić, że jednym z głównych założeń zmiany ustroju szkolnego jest złagodzenie 
skutków niżu demograficznego, w wyniku którego w ostatnich kilku latach ponad 45 tys. 
nauczycieli straciło pracę. Wprowadzenie reformy edukacji oznacza zatrzymanie tej tendencji, 
ponieważ w systemie pojawi się dodatkowo ponad 5 tys. nowych etatów. 
 
Warto zwrócić uwagę na to, że w przepisach wdrażających reformę, wprowadziliśmy dogodne 
i elastyczne rozwiązania kadrowe dla nauczycieli. Zasady te stwarzają dodatkową ochronę 
dla nauczycieli. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie, jak i odpowiedzi na pytania dotyczące wprowadzanych zmian umieszczone zostały na stronie internetowej www.reformaedukacji. men.gov.pl 
 
Wdrażanie reformy w edukacji to długoletni proces, w którym konieczna jest bliska współpraca 
wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w systemie oświaty, w szczególności 
dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców. Chcemy być z Państwem. 
 
Do dyspozycji pozostają niezmiennie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Kuratorzy Oświaty i ich zespoły koordynacyjne oraz Wojewodowie. 
 
Bardzo liczę na Państwa pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Anna Zalewska 
Minister Edukacji Narodowej 
 
 
 

 

 • 1cocacola.jpg
 • 41klasa.JPG
 • 2marchewka.jpg
 • 5trommer.JPG
 • DSC_6866 [320x200].JPG
 • 1a.JPG
 • 1niebieski osad.JPG
 • 2trommer.JPG
 • slider11.jpg
 • 1cyberprzemoc_.JPG
 • 8trommer.JPG
 • DSC_6858 [320x200].JPG
 • DSC_6863 [320x200].JPG
 • 3proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • chemia2.jpg
 • DSC_6860 [320x200].JPG
 • 5smart.jpg
 • rzezucha3.jpg
 • 4kon.JPG
 • 3slider2013X.jpg
 • 12trommer.JPG
 • 2niebieski osad.JPG
 • 5gim.jpg
 • 3kon.JPG
 • 13proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 1listopad.JPG
 • 1przegrac_zycie.JPG
 • 3rafalek.PNG
 • 1sz.JPG
 • projekt5.jpg
 • 6gim.jpg
 • 12proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 3ch.JPG
 • 1beben.JPG
 • 61klasa.JPG
 • 5listopad.JPG
 • 8fizyka.JPG
 • 11klasa.JPG
 • 2listopad.JPG
 • 4listopad.JPG
 • projekt6.JPG
 • 5fizyka.JPG
 • 10swieta.JPG
 • 1prosba.JPG
 • 6listopad.JPG
 • 2111.jpg
 • 4swieta.JPG
 • 2fizyka.JPG
 • tablica2.jpg
 • technika5.JPG
 • 3111.jpg
 • jeksperymentuj21.JPG
 • DSC_6869 [320x200].JPG
 • 11fizyka.JPG
 • slider9.jpg
 • 2smart.jpg
 • 3a.JPG
 • 2jod.jpg
 • 11proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • ania.jpg
 • 5proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 4gim.jpg
 • 1111.jpg
 • cyber].JPG
 • 8proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 4chemiaaa.JPG
 • 1proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • DSC_6867 [320x200].JPG
 • 2chem.jpg
 • zuzia.JPG
 • 2chemiaaa.JPG
 • tablica4.jpg
 • 3smart.jpg
 • 2cyberprzemoc_.JPG
 • 10smart.jpg
 • 6swieta.JPG
 • 51klasa.JPG
 • 1marchewka.jpg
 • DSC_6861 [320x200].JPG
 • 2rafal.JPG
 • 8smart.jpg
 • 1chem.jpg
 • 2cocacola.jpg
 • 6smart.jpg
 • rzezucha4.jpg
 • 13fizyka.JPG
 • projekt3.jpg
 • 2sliderek.JPG
 • 13trommer.JPG
 • 3kolory.jpg
 • 5niebieski osad.JPG
 • DSC_6857 [320x200].JPG
 • 14fizyka.JPG
 • wiersz.jpg
 • projekt1.jpg
 • 101klasa.JPG
 • 2sz.JPG
 • 10proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 91klasa.JPG
 • rzezucha1.jpg
 • technika3.JPG
 • 3gim.jpg
 • 3chem.jpg
 • slider5.jpg
 • dosw2.jpg
 • 1rafal.JPG
 • 9fizyka.JPG
 • 5chem.jpg
 • 4sliderek.JPG
 • projekt16.JPG
 • DSC_6859 [320x200].JPG
 • DSC_6865 [320x200].JPG
 • anka.jpg
 • 2proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 17proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 3sliderek.JPG
 • 4niebieski osad.JPG
 • 2gim.jpg
 • dosw7.jpg
 • slider6.jpg
 • projekt4.jpg
 • technika1.jpg
 • 3marchewka.jpg
 • 11trommer.JPG
 • 1halloween.JPG
 • 1gim.jpg
 • 7smart.jpg
 • projekt13.JPG
 • grzes).jpg
 • 3halloween.JPG
 • 1sliderek.JPG
 • 8listopad.JPG
 • 15proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • dosw9.jpg
 • 3niebieski osad.JPG
 • 5kon.JPG
 • 1slider2013X.jpg
 • 3fizyka.JPG
 • 2slider2013X.jpg
 • 1chemiaaa.JPG
 • technika6.JPG
 • 7fizyka.JPG
 • tablica1.jpg
 • projekt14.JPG
 • 1kon.JPG
 • 22proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • mat.jpg
 • 31klasa.JPG
 • slider12.jpg
 • 9proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 4sz.JPG
 • 3chemiaaa.JPG
 • 6trommer.JPG
 • technika2.jpg
 • 2kon.JPG
 • 3cocacola.jpg
 • 4smart.jpg
 • 3przegrac_zycie.JPG
 • 2beben.JPG
 • 4fizyka.JPG
 • 2rafal_i_julka.jpg
 • 19proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 2rafalek.PNG
 • 3swieta.JPG
 • 6fizyka.JPG
 • 6kon.JPG
 • 7slider2013X.jpg
 • 1rafalek.JPG
 • 3cyberprzemoc_.JPG
 • chemia3.jpg
 • 2swieta.JPG
 • 18proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 81klasa.JPG
 • 1eko.jpg
 • 6slider2013X.jpg
 • 6niebieski osad.JPG
 • 7swieta.JPG
 • 6proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • lipie1.JPG
 • 1jod.jpg
 • 20proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 7trommer.JPG
 • 121klasa.JPG
 • 16proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 2a.JPG
 • tablica3.jpg
 • 7listopad.JPG
 • lipie2.JPG
 • dosw5.jpg
 • projekt11.JPG
 • 21klasa.JPG
 • jeksperymentuj28.JPG
 • projekt15.JPG
 • anita13.JPG
 • DSC_6862 [320x200].JPG
 • 6chem.jpg
 • dosw1.jpg
 • 5swieta.JPG
 • 3beben.JPG
 • 71klasa.JPG
 • 2eko.jpg
 • 10trommer.JPG
 • 5slider2013X.jpg
 • 111klasa.JPG
 • dosw3.jpg
 • 9smart.jpg
 • 1fizyka.JPG
 • DSC_6868 [320x200].JPG
 • DSC_6864 [320x200].JPG
 • 9trommer.JPG
 • 1kolory.jpg
 • 3listopad.JPG
 • 2kolory.jpg
 • 1swieta.JPG
 • 5chemiaaa.JPG
 • technika4.JPG
 • 1rafal_i_julka.jpg
 • 1ch.JPG
 • 10fizyka.JPG
 • 4chem.jpg
 • 1Patryk.jpg
 • 3trommer.JPG
 • projekt12.JPG
 • 5marchewka.jpg
 • 3sz.JPG
 • chemia1.jpg
 • 8swieta.JPG
 • dosw8.jpg
 • 4proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 4przegrac_zycie.JPG
 • 4trommer.JPG
 • 2ch.JPG
 • slider10.jpg
 • tablica5.jpg
 • chemia.JPG
 • 12fizyka.JPG
 • 7proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 9swieta.JPG
 • 11smart.jpg
 • dosw6.jpg
 • slider7.jpg
 • 3smart.jpeg
 • 4marchewka.jpg
 • 1trommer.JPG
 • 14proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 131klasa.JPG
 • projekt2.jpg
 • rzezucha5.jpg
 • 2przegrac_zycie.JPG
 • 1diploms.JPG
 • 1dyplomy.JPG
 • 1karolina_Wiktoria.JPG
 • 1kolorowa_chemia.JPG
 • 1kolorowa_chemia_.JPG
 • 2diploms.JPG
 • 2dyplomy.JPG
 • 2karolina_Wiktoria.JPG
 • 2kolorowa_chemia.JPG
 • 2kolorowa_chemia_.JPG
 • 3diploms.JPG
 • 3dyplomy.JPG
 • 3kolorowa_chemia.JPG
 • 4diploms.JPG
 • 4dyplomy.JPG
 • 5diploms.JPG
 • 5dyplomy.JPG
 • 6diploms.JPG
 • 6dyplomy.JPG
 • 7diploms.JPG
 • 7dyplomy.JPG
 • 8diploms.JPG
 • 8dyplomy.JPG
 • 9diploms.JPG
 • 9dyplomy.JPG
 • 10diploms.JPG
 • 10dyplomy.JPG
 • 11diploms.JPG
 • 11dyplomy.JPG
 • 12diploms.JPG
 • 12dyplomy.JPG
 • 13diploms.JPG
 • 13dyplomy.JPG
 • 14diploms.JPG
 • 14dyplomy.JPG
 • 15diploms.JPG
 • 15dyplomy.JPG
 • 16diploms.JPG
 • 16dyplomy.JPG
 • 17diploms.JPG
 • 17dyplomy.JPG
 • 18diploms.JPG
 • 18dyplomy.JPG
 • 19diploms.JPG
 • 19dyplomy.JPG
 • 20dyplomy.JPG
 • 21dyplomy.JPG
 • 22dyplomy.JPG
 • 23diploms.JPG
 • 23dyplomy.JPG
 • 24diploms.JPG
 • 24dyplomy.JPG
 • 25diploms.JPG
 • 25dyplomy.JPG
 • 26diploms.JPG
 • 26dyplomy.JPG
 • 27diploms.JPG
 • 28diploms.JPG
 • 28dyplomy.JPG
 • 29diploms.JPG
 • 29dyplomy.JPG
 • 30diploms.JPG
 • 30dyplomy.JPG
 • 31diploms.JPG
 • 31dyplomy.JPG
 • 32diploms.JPG
 • 32dyplomy.JPG
 • 33diploms.JPG
 • 33dyplomy.JPG
 • 34diploms.JPG
 • 34dyplomy.JPG
 • 35diploms.JPG
 • 35dyplomy.JPG
 • 36diploms.JPG
 • 36dyplomy.JPG
 • 37diploms.JPG
 • 37dyplomy.JPG
 • 38dyplomy.JPG
 • 39dyplomy.JPG
 • 40dyplomy.JPG
 • 42dyplomy.JPG
 • 43dyplomy.JPG
 • 44dyplomy.JPG
 • 45dyplomy.JPG
 • 46dyplomy.JPG
 • 47dyplomy.JPG
 • 48dyplomy.JPG
 • 49dyplomy.JPG
 • 50dyplomy.JPG
 • 51dyplomy.JPG
 • 52dyplomy.JPG
 • 53dyplomy.JPG
 • 54dyplomy.JPG
 • 55dyplomy.JPG
 • 56dyplomy.JPG
 • 57dyplomy.JPG
 • 58dyplomy.JPG
 • 59dyplomy.JPG
 • 60dyplomy.JPG
 • 61dyplomy.JPG
 • 63dyplomy.JPG
 • 64dyplomy.JPG
 • 65dyplomy.JPG
 • 66dyplomy.JPG
 • 67dyplomy.JPG
 • 68dyplomy.JPG
 • 69dyplomy.JPG
 • 70dyplomy.JPG
 • 71dyplomy.JPG
 • kolorowa_chemia_rafal.JPG
 • lepsza_szkola.png
 • szkolazklasa.jpg